Nu är det dags att både gasa och bromsa

Förändringstrycket på företag och företagsledningar är större än någonsin givet den snabba digitaliseringen, den hårdnande globala konkurrensen och svårheten i att attrahera kritiska förmågor och kompetenser. Ofta uppstår utmaningarna p.g.a. att företagen i sitt strategi- och affärsplanearbete inte på ett tillräckligt tydligt sätt kopplar ihop affärsplaner och affärsstrategier med HR- och kompetensstrategier.

Resultatet av detta blir att organisationen har utmaningar att leverera och prestera i linje med uppsatta lönsamhets- och tillväxtmål då det saknas kritiska kompetenser, förmågor och resurser. Hela 70% av arbetsgivare anser att de upplever just detta och ytterligare 67% anser att svårheten att hitta rätt personal är den största anledningen till att de inte lyckas nå sina tillväxtmål.

Utöver detta är det osäkra tider med hög inflation och ett högt ränteläge där vi med stor sannolikhet går mot en lågkonjunktur, vilket innebär att bolag på både kort och lång sikt behöver se över sin kostnadsstruktur och prioritera bland sina initiativ för att optimera verksamheten.

Bolagen behöver alltså både bromsa och gasa samtidigt och besluten bakom detta blir avgörande i syfte att säkerställa en hållbar och lönsam framtida tillväxt. Vikten av att våga utmana, vara flexibel och innovativ i kombination med tydliga strategier och processer samt ett datadrivet arbetssätt är därför fundamentalt i detta arbete.