Integritetspolicy

Som registrerad i Qrios kandidatnätverk ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar till oss. I följande Integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter som registrerad hos samt hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Qrios Minds AB, med organisationsnummer 556599-5999. Företagets adress är: Torsgatan 11, 111 23 Stockholm.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Om du som kandidat har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av Qrios, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud.

Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen: dataskydd@qrios.se, eller via tfn: 08-518 178 00.

Ändamål med behandling och laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet rekrytering, administrering av din ansökan och för att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande, under den lagliga grunden samtycke.

När du söker en tjänst hos Qrios, eller när du registrerar ett CV hos oss ber vi dig om att du lämnar ett antal uppgifter om dig själv för att kunna hantera dig i vår kandidatdatabas. För att Qrios ska kunna erbjuda jobbsökningsfunktionen baserad på ditt samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, e-postadress samt även personuppgifter som delas med oss genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedatum, kön. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt.

Som registrerad kan du alltid höra av dig till supporten för att hålla dina uppgifter aktuella.

Mottagare av uppgifter

Vid vissa tillfällen kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa parter. Dessa kan antingen utgöras av våra kunder, d v s våra uppdragsgivare, som vi delar dina uppgifter med i rekryteringsprocesser, eller vara tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning, så som till exempel IT-leverantörer. Delar vi med oss av dina uppgifter till en extern part så är det alltid enbart för sådana ändamål för vilka vi från början har samlat in informationen. Då vi anlitar externa parter är det Qrios som ansvarar för att även den anlitade parten hanterar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt. Något som vi säkerställer via avtal med leverantörerna.

Vi kan även behöva dela med oss av dina uppgifter till myndigheter som enligt lagkrav kan begära att vi lämnar dem vissa uppgifter.

Överföring till tredje land

Qrios strävar efter att i möjligaste mån undvika att överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES-området. Om det ändå skulle uppstå ett sådant behov av överföring kommer Qrios att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt säkerställa att våra kandidaters personuppgifter är skyddade.

Lagring

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer Qrios att spara dina personuppgifter i tre (3) år efter det att du lämnar ditt samtycke, eller till det att du väljer att återkalla ditt samtycke.

I god tid innan dessa tre år har passerat kommer vi att påminna dig och ge dig möjlighet att lämna ett nytt samtycke till att vara kvar i vår kandidatdatabas, så vi har möjlighet att fortsättningsvis erbjuda dig intressanta uppdrag hos oss.

Notera att Qrios kan komma att behöva spara information om dig längre än tre år i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Qrios har du ett antal rättigheter vad det gäller dina personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Du har bl a rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter Qrios behandlar samt uppgift om på vilket sätt de behandlas
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast uppfyllas under förutsättning att Qrios inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning, eller myndighetsbeslut.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds, och
  • Nyttja rätten till dataportabilitet

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke

Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att genom att kontakta oss på dataskydd@qrios.se.

Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Är det så att du på något sätt skulle vara missnöjd med hur Qrios hanterar dina uppgifter har du rätt att lämna dina klagomål till Datainspektionen. Det är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan kontakta dem via e-post: imy@imy.se, eller tfn: 08-657 61 00.

Övrigt

Qrios förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy, aktuell version finns alltid tillgänglig på www.qrios.se.

Denna policy uppdaterades senast den 7 dec 2021.